Betalings-

condities

Betalingscondities

Het betalingsverkeer is bij internationale transacties vaak net even wat ingewikkelder dan bij binnenlandse betalingen. In dit hoofdstuk kijken we welke methode exporteurs in de praktijk gebruiken om ervoor te zorgen dat de facturen aan hun buitenlandse afnemers (tijdig) worden voldaan.

Grote meerderheid exporteurs checkt kredietwaardigheid

Vier op de vijf exporteurs hebben minimaal informatie over de kredietwaardigheid van een deel van de klantenportefeuille. Bij een derde is dat bekend van de totale portefeuille van internationale klanten. Resultaten verschillen niet noemenswaardig van 2017. Ten opzichte van 2018 wordt vaker aangegeven dat de kredietwaardigheid bij een deel van de klantenportefeuille wordt gecheckt.

Grafiek 28 - Informatie over kredietwaardigheid internationale klanten

Kredietverzekeraar blijft belangrijkste informatiebron

Bijna twee op de drie exporteurs die kredietinformatie hebben over hun klanten verkregen dit via een kredietverzekeraar, op redelijke afstand gevolgd door het kredietinformatiebureau. Banken spelen op dit punt een veel kleinere rol. De bank wordt dit jaar wat minder vaak genoemd als informatiebron. Het aandeel dat checkt via de kredietverzekeraar zien we vanaf 2017 langzaam toenemen.

Grafiek 29 - Wijze waarop kredietinformatie wordt verkregen

Kredietwaardigheid in 2019 iets afgenomen

Bij ruim drie op de vijf bedrijven die bekend zijn met de kredietwaardigheid van hun klanten is de kredietwaardigheid van hun internationale klanten gelijk gebleven. Vergeleken met 2018 en 2017 zien we dat de kredietwaardigheid licht is gedaald en het totaal per saldo negatief is doordat dit jaar het aandeel ‘verslechterd’ hoger is dan het aandeel ‘verbeterd’.

Grafiek 30 - Verandering kredietwaardigheid internationale klanten

Exporteurs strikter met betalingscondities

Ruim driekwart van de exporteurs zegt strikter te zijn geworden met betalingscondities. Enerzijds kunnen we daarmee concluderen dat exporteurs strikter zijn geworden en anderzijds zijn ze dat ook ten opzichte van 2018 en 2017 toen minder dan tweederde van de exporteurs aangaf strikter te zijn geworden. Het aandeel dat aangeeft afhankelijk van afnemer en sector strikter te zijn geworden, ligt hoger dan in 2018 en 2017 het geval was.

Grafiek 31 - Strikter geworden met betalingscondities

Exporteurs na jaren weer strikter geworden

Nadat exporteurs vanaf 2012 tot en met 2018 steeds minder vaak aangaven strikter te zijn geworden, zien we dit jaar voor het eerst dat het aandeel weer is gestegen.

Grafiek 32 - Strikter geworden met betalingscondities 2012 - 2019

Bereidheid langere betalingscondities ongewijzigd

56% van de exporteurs is bereid om (soms) langere betalingstermijnen af te spreken met buitenlandse afnemers. In veruit de meeste gevallen is dat afhankelijk van afnemer en/of sector. Alle resultaten zijn niet wezenlijk anders dan voorgaande jaren.

Grafiek 33 - Bereidheid langere betalingstermijn afnemers buitenland

Ruim tweederde niet coulanter bij overschrijding

Het aandeel dat aangeeft niet minder strikt te zijn geworden bij overschrijding van de betalingstermijn door buitenlandse afnemers ligt lager dan voorgaande jaren. In andere woorden, de exporteurs zijn wat minder strikt geworden bij overschrijding van de betalingstermijn door hun buitenlandse klanten dan voorgaande jaren het geval was.

Grafiek 34 - Minder strikt bij overschrijding betalingstermijn afnemers buitenland

Vooruitbetaling biedt veruit de meeste voordelen

Gevraagd naar de reden om voor een bepaald type afdekking van een betalingsrisico te kiezen, zien we op de eerste plaats dat veel redenen het hoogst scoren bij vooruitbetaling en dat met name het eigen gemak en de kosten redenen zijn om voor dit type risicoafdekking te kiezen. Vooruitbetaling is dan ook veruit de meest gebruikte soort risicoafdekking. Resultaten zijn gelijk aan die van vorig jaar.

Grafiek 35 - Reden om bepaalde wijze van betalingsrisicoafdekking te kiezen

Onbekendheid en slechte ervaring meest belangrijk

Als het gaat om het afdekken van betalingsrisico’s, dan speelt vooral onbekendheid en de slechte betalingservaring met een afnemer een grote rol. Daarna volgen het risico van het exportgebied en de verhouding van de factuur ten opzichte van de totale omzet. Resultaten zijn niet noemenswaardig anders dan een jaar geleden.

Grafiek 36 - Mate van belang bij afdekken betalingsrisico

Handel met Italië levert het vaakst betalingsproblemen op

Ruim een op de zeven exporteurs geeft aan dat ze in Italië de meeste betalingsproblemen ondervinden. Als we de top 5 zouden herpercenteren op het aantal bedrijven dat daadwerkelijk naar het desbetreffende land exporteert, zien we dat 45% van de exporteurs die naar Italië exporteert dit land noemen als het land dat de meeste betalingsproblemen oplevert met afnemers. Rusland zou op dezelfde wijze berekend op de tweede plaats komen met 41%. Frankrijk (24%), Verenigd Koninkrijk (15%) en België (14%) scoren na herpercenteren een stuk lager dan Italië en Rusland.

Grafiek 37 - Top 5 landen waar exporteurs de meeste betalingsproblemen ervaren

Afdekken betalingsrisico het meest met vreemde valutarekening

Het afdekken van het wisselkoersrisico wordt relatief het meest gedaan met de vreemde valutarekening. De valutatermijntransactie volgt op de tweede plaats. Bijna drie op de vijf bedrijven hebben niet te maken met het afdekken van valutarisico doordat ze in euro’s factureren.

Grafiek 38 - Wijze waarop wisselkoersrisico wordt afgedekt

Betalingsafspraken niet onder druk door brexit

Vrijwel alle exporteurs die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk hebben maatregelen getroffen door in andere valuta dan GBP te factureren of het valutarisico af te dekken. Resultaten zijn gelijk aan die van vorig jaar.

Grafiek 39 - Houdt met betalingsafspraken rekening met komende brexit

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex