Belangrijkste resultaten Trends in Export 2021

Wat is er in 2020, het jaar waarin de coronapandemie toesloeg, terechtgekomen van de verwachtingen die exporteurs daar een jaar eerder over hadden? Wat is er dit jaar veranderd in bestaande en nieuwe exportmarkten? Wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? Het jaarlijkse onderzoek naar Trends in Export geeft hierop de antwoorden.

Daling exportomzet in 2020

Exporteurs zagen hun exportomzet in 2020 met 5% dalen, terwijl er voor dat jaar nog een groei van 8% werd verwacht. De coronacrisis, die half maart 2020 toesloeg, heeft duidelijk veel roet in het eten gegooid. Vergelijkingen met andere jaren zijn door deze uitzonderlijke omstandigheden niet zinvol.

Verwachtingen voor 2021 zijn toch weer positief

Voor het komend jaar verwachten exporteurs een exportgroei van gemiddeld 9%, wat niet noemenswaardig verschilt van de meeste voorgaande jaren. Na de klap in 2020 door de coronacrisis zijn exporteurs blijkbaar hoopvol gestemd voor 2021.

Exporteursvertrouwen blijft gelijk

Het vertrouwen dat exporteurs hebben in het economische klimaat voor het komende jaar komt uit op een 6,7 wat niet noemenswaardig verschilt van 2020 en 2019. Ook hier zien we dat exporteurs vertrouwen hebben in 2021, ondanks dat ze nog steeds te maken hebben met de coronacisis.

Ruim twee op de vijf exporteurs realiseren daling exportomzet in 2020

43% van de exporteurs heeft zijn exportomzet in 2020 zien dalen ten opzichte van 2019. Bijna iedereen geeft hierbij de coronacrisis aan als reden voor deze daling, op grote afstand gevold door de negatieve economische situatie op exportmarkten. Bij 37% is de exportomzet in 2020 wel gestegen ten opzichte van 2019. In twee derde van de gevallen ging het om meer orders van klanten. Volgens bijna een derde was het juist de coronacrisis die (mede) voor de stijging van de exportomzet heeft gezorgd. Bij 20% van de exporteurs is de exportomzet gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Meeste exporteurs verwachten groei exportomzet in 2021

61% van de exporteurs verwacht voor 2021 een stijging van de exportomzet. 31% verwacht dat deze gelijk zal blijven en 8% anticipeert op een daling. Voorgaande jaren zagen we min of meer een gelijk beeld als het ging om de verwachting voor het aankomende jaar. Voor dit jaar geldt uiteraard wel dat veel exporteurs uitgaan van een slecht 2020 als ijkpunt voor hun groeiverwachting.

Rusland bovenaan de top 10 omzetstijgers 2020

Rusland wordt het meest genoemd als exportland waar omzetstijging is gerealiseerd. 57% van de bedrijven die in 2020 naar Rusland hebben geëxporteerd, hebben hun omzet naar dat land zien stijgen. Bij Canada, de nummer 2 van de lijst, ligt dat op 54%. Verder in de top 10 zien we Tsjechië, Denemarken, de Verenigde Staten, Ierland, China, Polen, Duitsland en Australië. Rusland en Duitsland stonden vorig jaar niet in de top 10 omzetstijgers, maar het jaar ervoor wel. Ierland zien we voor het eerst in top 10 omzetstijgers. De overige landen stonden ook vorig jaar in de top 10 van omzetstijgers.

Spanje meest genoemd bij omzetdalers 2020

50% van de bedrijven die naar Spanje hebben geëxporteerd, heeft in 2020 een daling van de exportomzet moeten incasseren. Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Portugal staan ook in de top 5 van omzetdalers. Noorwegen, Oostenrijk, de Verenigde Staten en België vormen samen met de top 5 de top 10. Frankrijk, Portugal, Oostenrijk en Italië stonden vorig jaar ook in de top 10 omzetdalers.

Europa is en blijft de meest kansrijke regio voor (middel)lange termijn

Een overgrote meerderheid van de exporteurs ziet Europa tot over 3 – 5 jaar en 5 – 10 jaar nog steeds als de meest kansrijke regio. Een beeld dat we elk jaar zien. Wel zien we voor de middellange termijn dat ten opzichte van vorig jaar alle regio’s, met uitzondering van Europa, minder vaak als kansrijk worden gekwalificeerd.

Meer bereidheid om langere betalingstermijn toe te staan

Voor het eerst sinds een aantal jaar zien we dat meer exporteurs bereid zijn een langere betalingstermijn toe te staan voor buitenlandse afnemers. 72% is daartoe bereid, vorig jaar was dat 56%.

Twee op de vijf bedrijven (zeer) sterk gericht op innovatie

Bijna driekwart van de exporteurs geven aan dat hun bedrijf op z’n minst redelijk sterk gericht is op innovatie. Twee op de vijf geven aan dat hun bedrijf hier (zeer) sterk op gericht is.

Verantwoording:

In totaal hebben 233 bedrijven aan het onderzoek meegewerkt. Zij vormen een mooie dwarsdoorsnede van exporterend Nederland wat betreft branche en bedrijfsgrootte. De vragenlijsten zijn in de periode begin december 2020 tot en met half februari 2021 ingevuld. De respondenten hebben gemiddeld 33 jaar exportervaring en exporteren naar gemiddeld 27 landen.

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex