Betalings-

condities

Betalingscondities

Het betalingsverkeer is bij internationale transacties vaak net even wat ingewikkelder dan bij binnenlandse betalingen. In dit hoofdstuk kijken we welke methode exporteurs in de praktijk gebruiken om ervoor te zorgen dat de facturen aan hun buitenlandse afnemers (tijdig) worden voldaan.

Vaker check kredietwaardigheid bij alle klanten

Ruim vier op de vijf exporteurs hebben informatie over (een deel) van hun internationale klanten. Ten opzichte van vorig jaar zien we dat meer exporteurs aangeven dat ze informatie hebben over de kredietwaardigheid van al hun internationale klanten en minder van een deel van hun internationale klanten.

Grafiek 29 - Informatie over kredietwaardigheid internationale klanten

Kredietverzekeraar blijft belangrijkste informatiebron

Circa twee op de drie exporteurs die kredietinformatie hebben over hun klanten, verkregen dit via een kredietverzekeraar, op afstand gevolgd door het kredietinformatiebureau. Banken spelen op dit punt een veel kleinere rol. Ten opzichte van vorig jaar zien we geen noemenswaardige verschillen in dit verband, maar ten opzichte van 2017 is het aandeel kredietverzekeraar wel gestegen.

Grafiek 30 - Wijze waarop kredietinformatie wordt verkregen

Kredietwaardigheid neemt in 2020 verder af

Wellicht mede als gevolg van de coronacrisis is de kredietwaardigheid afgenomen volgens de bedrijven die bekend zijn met de kredietwaardigheid van hun internationale klanten. Tegelijkertijd zien we ook al vanaf 2017 het aandeel ‘verbeterde kredietwaardigheid’ dalen en ‘verslechterde kredietwaardigheid’ stijgen, waardoor per saldo elk jaar de kredietwaardigheid is afgenomen.

Grafiek 31 - Verandering kredietwaardigheid internationale klanten

Exporteurs weer strikter met betalingscondities

Vorig jaar zagen we dat meer exporteurs aangaven strikter te zijn geworden dan de jaren daarvoor, maar dit jaar is dat aandeel gelijk gebleven. Dat betekent nog wel steeds dat exporteurs strikter zijn geworden, want ook dit jaar is weer circa driekwart van de exporteurs strikter geworden met de betalingscondities. Het aandeel dat aangeeft afhankelijk van de afnemer en sector of per land strikter te zijn geworden, is ook gelijk aan vorig jaar.

Grafiek 32 - Strikter geworden met betalingscondities

Exporteurs in zelfde mate strikter geworden als vorig jaar

Nadat exporteurs vanaf 2012 tot en met 2018 steeds minder vaak aangaven strikter te zijn geworden, zagen we in 2019 voor het eerst dat het aandeel weer was gestegen. Dit jaar verschilt niet noemenswaardig van 2019.

Grafiek 33 - Strikter geworden met betalingscondities 2012 - 2020

Bereidheid tot langere betalingstermijnen gestegen

72% van de exporteurs is bereid om (soms) langere betalingstermijnen af te spreken met buitenlandse afnemers. Voorgaande jaren lag dat rond de 55%, waarmee we kunnen concluderen dat de bereidheid voor langere betalingstermijnen is gestegen. Dit jaar geven meer bedrijven aan afhankelijk van het land bereid te zijn om langere betalingstermijnen toe te staan.

Grafiek 34 - Bereidheid langere betalingstermijn afnemers buitenland

Twee derde niet coulanter bij overschrijding

Het aandeel dat aangeeft niet minder strikt te zijn geworden bij overschrijding van de betalingstermijn door buitenlandse afnemers is gelijk aan vorig jaar en lager dan we in 2018 en 2017 zagen. Bedrijven zijn weliswaar wat meer bereid om langere betalingstermijnen af te spreken, maar niet om minder strikt te worden bij de overschrijding van de afgesproken betalingstermijn.

Grafiek 35 - Minder strikt bij overschrijding betalingstermijn afnemers buitenland

Vooruitbetaling meest gebruikte wijze van risicoafdekking

Gevraagd naar de reden om voor een bepaald type afdekking van een betalingsrisico te kiezen, zien we op de eerste plaats dat veel redenen het hoogst scoren bij vooruitbetaling en dat met name het eigen gemak en de kosten redenen zijn om voor dit type risicoafdekking te kiezen. Vooruitbetaling is dan ook veruit de meest gebruikte soort risicoafdekking. Resultaten zijn in de meeste gevallen gelijk aan die van vorig jaar. Wel zien we dat dit jaar de kosten minder vaak als reden worden genoemd bij de vooruitbetaling en de kredietverzekering.

Grafiek 36 - Reden om bepaalde wijze van betalingsrisicoafdekking te kiezen

Onbekendheid en slechte ervaring meest belangrijk

Als het gaat om het afdekken van betalingsrisico’s, dan speelt vooral onbekendheid en de slechte betalingservaring met een afnemer een grote rol, op de voet gevold door het risico van het exportgebied. Resultaten zijn niet noemenswaardig anders dan we in 2019 en 2018 zagen.

Grafiek 37 - Mate van belang bij afdekken betalingsrisico

Handel met Italië levert vaakst betalingsproblemen

Ruim een op de acht exporteurs geeft aan dat ze in Italië de meeste betalingsproblemen ondervinden. Dat was vorig jaar ook het geval. Ook stonden toen, net als nu, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk in de top 5 van landen met de meeste betalingsproblemen. Vorig jaar stond Rusland in de top 5 en dat is nu Spanje. Als we de top 5 zouden herpercenteren op het aantal bedrijven dat daadwerkelijk naar het desbetreffende land exporteert, dan zien we dat 36% van de exporteurs die naar Italië exporteren dit land noemt als het land dat de meeste betalingsproblemen oplevert. Het Verenigd Koninkrijk zou op dezelfde wijze berekend op de tweede plaats komen met 29%. Frankrijk (21%), België (15%) en Spanje (15%) scoren na herpercenteren het laagst.

Grafiek 38 - Top 5 landen waar exporteurs de meeste betalingsproblemen ervaren

Afdekken betalingsrisico het meest met vreemde valutarekening

Het afdekken van het wisselkoersrisico wordt relatief het meest gedaan met de vreemde valutarekening. De valutatermijntransactie volgt op de tweede plaats. De helft van de bedrijven heeft niet te maken met het afdekken van valutarisico doordat ze in euro’s factureren. Vergeleken met vorig jaar wordt de vreemde valutarekening vaker genoemd als wijze waarop het wisselkoersrisico wordt afgedekt.

Grafiek 39 - Wijze waarop wisselkoersrisico wordt afgedekt

Betalingsafspraken niet onder druk door brexit

Vrijwel alle exporteurs die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk hebben maatregelen getroffen door in andere valuta dan GBP te factureren of het valutarisico af te dekken. Resultaten zijn gelijk aan die van voorgaande jaren.

Grafiek 40 - Houdt met betalingsafspraken rekening met komende brexit

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex