INTERVIEW ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS

In het Trends in Export-onderzoek was er dit jaar extra aandacht voor het thema duurzaamheid en innovatie. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat exporteurs beide onderwerpen hoog in het vaandel hebben staan en ook veel samenhang zien tussen deze onderwerpen. Exporteurs innoveren graag op een duurzame manier. Bedrijven kunnen daarvoor sinds eind vorig jaar gebruikmaken van een aantal nieuwe regelingen onder de exportkredietverzekering. Groen innoveren wordt daarmee ook groen exporteren.

Groen innoveren

Als exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse staat ondersteunt Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) sinds 1932 de export van Nederlandse bedrijven. Het gaat daarbij om projecten die niet door de particuliere markt kunnen worden verzekerd vanwege de omvang of de duur, of omdat de opdrachten plaatsvinden in uitdagende markten. In toenemende mate gaat het daarbij om innovatieve, duurzame projecten, iets wat de Nederlandse overheid graag stimuleert. Reden voor Atradius Dutch State Business om een groene variant van de traditionele exportkredietverzekering te ontwikkelen.

“Duurzaamheid en innovatie nu serieus opgepakt”

Nieuwe voorzieningen “Wij zien in de praktijk dat duurzaamheid en innovatie vaak hand in hand gaan”, begint Bert Bruning, Algemeen Directeur van Atradius DSB. “We merken daarbij dat het voor bedrijven bij innovatieve ontwikkelingen vaak moeilijk is om financiering te krijgen. Duurzaamheid is natuurlijk ook een vrij nieuwe industrie, afgezien van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie die al wat langer bestaan. Mede in het licht van de doelstellingen in het klimaatverdrag van Parijs, waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd, worden deze onderwerpen zeer serieus opgepakt door de politiek. Dat heeft onder meer geleid heeft tot een financieel instrumentarium om duurzame en innovatieve ontwikkelingen te ondersteunen. Vanuit Atradius DSB hebben we nu een aantal voorzieningen - het ‘Groene instrumentarium’ - waarbij we net wat verder kunnen gaan om bedrijven te verzekeren. Denk daarbij aan start-ups en scale-ups die bezig zijn met groene innovatie, grote bedrijven die werken aan een transitie van bijvoorbeeld offshore olie en gas naar offshore windenergie, maar vooral ook het mkb waarbinnen een groot aantal bedrijven projecten met exportpotentieel ontwikkelen die eerder niet onder de gewone exportkredietverzekering konden worden verzekerd, maar onder een van de regelingen met nieuwe voorwaarden wél.”

“Op vergroening kan je als land best vooroplopen”

Concurrentievoordeel Exporteurs gaven in het onderzoek aan dat zij een ongelijk speelveld met andere landen als de grootste bedreiging zien voor duurzaamheid en innovatie. Hoe kijkt Atradius DSB daar tegenaan? “Een gelijk speelveld is voor ons ontzettend belangrijk”, geeft Arjen Walbroek, Senior Lead Sustainability, aan. “De export credit agencies maken gezamenlijk afspraken binnen de OESO om te zorgen dat landen handel kunnen drijven onder gelijke voorwaarden. Tegelijkertijd zoeken we unilateraal, op landenniveau, de ruimte om groene instrumenten te ontwikkelen en daarmee een extra steuntje te kunnen geven aan bijvoorbeeld het mkb voor innovaties en groene export. Aan de andere kant van de medaille heb je natuurlijk de fossiele kant. Het klimaatprobleem is een mondiaal probleem, dus daar wil je liefst zo veel mogelijk samenwerken met andere landen. Hier zetten we als Nederland ook op in. Maar op vergroening kan je als land best wat extra doen, om zo je concurrentiekracht te behouden of juist te vergroten. Nederland loopt daar in vergelijking met andere landen best in voorop.”

“Iedereen moet een rol spelen in duurzaamheidsagenda”

Bijdrage aan duurzaamheid Belastingvoordelen en meer subsidies worden door de respondenten van het onderzoek genoemd als maatregelen die innovatie en duurzaamheid kunnen stimuleren. Wat is de rol van de exportkredietverzekering? “Ik denk dat bedrijven bedoelen dat de overheid ook bij moet dragen aan duurzaamheid en innovatie”, zegt Bruning. “De exportkredietverzekering valt, hoewel het geen subsidie is, als overheidsinstrument binnen dezelfde categorie als belastingvoordelen en subsidies. Daarmee speelt de overheid haar rol in de duurzaamheidsagenda, maar tegelijkertijd moet het bedrijfsleven de handschoen ook oppakken, en eigenlijk ook de consument. Het is een ontwikkeling waar iedereen zijn rol in moet spelen. De overheid kan het niet alleen, maar exporteurs ook niet. Zeker in het begin kost het geld om innovaties te ontwikkelen en kan het zijn dat bijvoorbeeld een traditionele oplossing puur wat investering betreft goedkoper is op de korte termijn dan een duurzame oplossing. Je hebt elkaar echt nodig om het succesvol te maken. Gelukkig zien we wel steeds meer bedrijven die hiermee bezig zijn.” “Klopt”, voegt Arjen toe. “We zien in toenemende mate aanvragen van exporteurs voor groene projecten. Ook zagen we het afgelopen jaar een behoorlijke groei met name aan het volume van groene projecten in onze portefeuille.”

Wanneer is een transactie groen?

Indien een transactie bijdraagt aan:

Bron: Brochure ‘Het Groene Label’, Atradius Dutch State Business

Groen, groener, groenst “Bij duurzaamheid gaat het niet alleen over duurzame energie-oplossingen, maar juist ook om een transitie van bestaande naar meer duurzame bedrijfsprocessen”, vervolgt Arjen. “Atradius DSB wil dit ook graag faciliteren en hanteert groen dan ook als breed begrip. Het recent door Atradius DSB ontwikkelde Groene Label onderscheidt drie categorieën: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en niet-klimaat gerelateerd groen. Bij klimaatmitigatie gaat het om het bestrijden van klimaatverandering. Je kunt denken aan duurzame energieoplossingen of transacties of projecten die leiden tot een substantieel efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Bij klimaatadaptatie gaat het juist om projecten die de kwetsbaarheid voor klimaatverandering aanpakken door aanpassingen te doen aan onze leefomgeving, bijvoorbeeld bescherming tegen zeespiegelstijging middels de waterbouw. Niet-klimaat gerelateerd groen omvat transacties en projecten die een positief effect hebben op het milieu, zoals slimme manieren van afvalbeheer en hergebruik. Deze indeling betekent dat het groene instrumentarium zich niet beperkt tot bepaalde bedrijven of sectoren. In elke sector kan wel iets groens zitten, zelfs een fossiele transactie kan ook groen zijn als bijvoorbeeld de uitstoot sterk wordt gereduceerd.”

“In elke sector kan wel iets groens zitten”

Volop in ontwikkeling “Innovatie begint vaak klein”, gaat Bruning verder. “Een product dat nu voor de binnenlandse markt wordt ontwikkeld, kan natuurlijk in de toekomst ook in het buitenland worden verkocht. Daarom hebben we de definitie van het begrip ‘export’ ook wat opgerekt in het groene instrumentarium. Zo zijn er nog meer bedrijven die van de mogelijkheden gebruik kunnen maken. En dit is zeker nog niet het einde. We zijn continu bezig om te kijken wat voor andere producten we kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we veel ervaring in het financieel structureren van transacties, dus bedrijven kunnen altijd contact met ons opnemen als zij een financieringsoplossing zoeken.”

“Leuk om actief bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst”

De groene exportkredietverzekeraar Tot slot: hoe staat het met de groene ambities van Atradius DSB zelf? Bruning: “We zetten hier zwaar op in. We streven ernaar om leidend te zijn in duurzaamheid en innovatie. Zo nemen we dit jaar binnen diverse teams een flink aantal nieuwe medewerkers aan, waaronder op business development, bij onze mvo-desk en op strategische projecten. En Arjen is net aangesteld als ’Senior Lead Sustainability’ in een nieuw team Strategy & International Relations. Het is enorm inspirerend te zien hoe onze medewerkers duurzame ontwikkeling een warm hart toedragen. Export is al leuk, maar het is nog leuker om als bedrijf en als individu actief te kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.”

Het groene instrumentarium in het kort - Ruimer Nederlands content beleid voor groene projectfinanciering - Versoepeling acceptatiecriteria voor kleine, groene transacties tot EUR 5 miljoen - Verbreding ‘export’ definitie voor groene transacties

Bert Bruning, Algemeen Directeur Atradius Dutch State Business

Arjen Walbroek, Senior Lead Sustainability

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex