Kenmerken exporteurs

We beginnen het onderzoeksrapport met het toelichten van de achtergrondkenmerken van de respondenten. We hebben ondermeer onderzocht in welke branche respondenten actief zijn, de (export)omzetverdeling en de mate van exportervaring.

Goede spreiding sectoren in het onderzoek

De response naar branche laat net als voorgaande jaren een goede spreiding zien van de verschillende sectoren die we in het onderzoek hebben aangetroffen. Alle resultaten verschillen niet noemenswaardig van vorig jaar.

Grafiek 1 - Respons naar branche

Producenten en groothandelaren meest vertegenwoordigd

Net als voorgaande jaren zijn respondenten met name producent en, in iets mindere mate, groothandelaar. Resultaten van dit jaar verschillen niet of nauwelijks van die van vorig jaar.

Grafiek 2 - Respons naar aard van de onderneming

Gemiddeld ruim 30 jaar exportervaring

Bedrijven in het onderzoek hebben gemiddeld 33 jaar exportervaring. Ruim twee drie op de vijf bedrijven hebben meer dan 20 jaar exportervaring. Voorgaande jaren zagen we de gemiddelde exportervaring van de respondenten elk jaar licht stijgen. Dit jaar is dat gemiddelde exact gelijk aan vorig jaar.

Grafiek 3 - Respons naar aantal exportjaren

Export naar gemiddeld 27 landen

70% van de bedrijven exporteert naar maximaal 30 landen. 52% van alle bedrijven exporteert naar maximaal 20 landen. Gemiddeld exporteren de bedrijven in het onderzoek naar 27 landen, wat vrijwel gelijk is aan vorig jaar, toen het gemiddelde op 28 exportlanden uitkwam.

Grafiek 4 - Respons naar aantal exportlanden

Meerderheid bedrijven heeft omzet van ≥ 10 miljoen euro

Bijna een kwart van de bedrijven in het onderzoek heeft een omzet van minder dan 2,5 miljoen euro en bij iets meer dan de helft van de bedrijven ligt die omzet op minimaal 10 miljoen euro. Ongeveer een vijfde heeft een omzet van minimaal 40 miljoen euro. Resultaten komen in grote lijnen overeen met die van vorig jaar.

Grafiek 5 - Respons naar omzetklasse

Meerderheid heeft exportomzet van ≥ 5 miljoen euro

Circa een vijfde van de bedrijven in het onderzoek heeft op jaarbasis minimaal 20 miljoen euro exportomzet en bij een derde ligt dat niet hoger dan 2,5 miljoen euro. Bij de overige 48% ligt de gerealiseerde exportomzet in 2020 tussen 2,5 en 20 miljoen euro. Resultaten verschillen niet noemenswaardig van vorig jaar.

Grafiek 6 - Exportomzet vanuit Nederland 2020

Gemiddeld komt ruim helft totale omzet uit exportomzet

54% van de omzet wordt bij de bedrijven in het onderzoek gegenereerd door export. Bij de allerkleinste omzetklasse ligt dat een stuk lager en bij de categorie boven de 10 miljoen euro gemiddeld wat hoger. Vorig jaar lag het aandeel exportomzet wat hoger, met name door een hoger aandeel bij omzetklassen vanaf 80 miljoen euro.

Grafiek 7 - Percentage exportomzet per omzetklasse

Aandeel exportomzet verschilt per branche

We hebben van de tien meest responderende branches in het onderzoek gekeken naar hun specifieke aandeel aan exportomzet ten opzichte van de totale omzet. Enerzijds is duidelijk dat dit aandeel per branche verschilt, anderzijds zien we ook een grote groep waarbij het percentage omzet uit export dicht bij elkaar ligt. Vorig jaar was er meer spreiding toen de 80% de hoogste en 31% de laagste waarde betrof.

Grafiek 8 - Percentage exportomzet naar top 10 responderende branches

Al jaren komt meeste exportomzet uit de EU

Al jaren komt de meeste exportomzet uit de EU. En eveneens al jaren verschilt dat onderling niet noemenswaardig. Blijkbaar is die verhouding nauwelijks aan verandering onderhevig. Ondanks alles wat er in 2020 in de wereld is gebeurd, is de verhouding van de exportomzet tussen de EU en daarbuiten niet veranderd.

Grafiek 9 - Gemiddelde omzetverdeling export binnen en buiten de EU

Meeste exportomzet binnen de EU voor elke omzetklasse

De verdeling van de exportomzet ligt voor alle omzetcategorieën tussen de 59% - 75% in het voordeel van de EU. Bedenk dat het aantal respondenten per omzetklasse laag is, waardoor verschillen niet significant zijn. In grote lijnen zien we dan ook geen verschillen tussen de hogere omzetklassen en midden- en/of lager omzetklassen. Dat was vorig jaar net zo.

Grafiek 10 - Exportomzetverdeling binnen en buiten de EU per omzetklasse

Buitenlandse marktbewerking vooral met eigen personeel

Drie op de vijf exporterende bedrijven gebruiken eigen verkoopkanalen als distributiekanaal in het buitenland. Distribiteurs werden vorig jaar wat minder vaak genoemd. Alle overige resultaten verschillen niet noemenswaardig.

Grafiek 11 - Distributiekanalen buitenland

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex